Геотекстилите са широко разпространени в строителството, като биват използвани в пътното и железопътното строителство, хидротехническото строителство, горското и селското стопанство, както при изграждане и рекултивации на сметища. При полагане на геотекстилите е нужно да се предвиди и презастъпване на отделните ленти, в надлъжно и напречно направление. Презастъпването между лентите става на минимум 100мм от края на лентата. Предназначение и приложение на геотекстил: Механична защита и разделителен слой в покривни хидроизолационни системи;Филтриращ слой при зелени покриви и хидротехнически съоръжения;Армиращ и усилващ слой при земни и насипни работи;Дренажен и укрепващ слой при терасовидно оформяне;Сметищни депа и др.;

 

 

Необходимостта от изграждане на „зелени покривни системи" е начин за справяне със

застрояването на нашите градове и оползотворяването на покривните площи на многоетажните жилищни комплекси. „Зелените покривни системи" осигуряват по –привлекателена среда и качество на живот.Могат да бъдат екстензивни и интензивни.
При правилно проектиране и изпълнение на хидроизолационната система на озеленени покриви се осигурява комфортно и сигурно обитаване.
Основно  използваме като материали над хидроизолацията:разделителен пласт геотекстил;градинска мембрана Maxistud h 20mm и дренажен геокомпозит.След това се полагат почва и растителност по проект.