Мостовете са едни от най-отговорните транспортни съоръжения. Правилната им защита от вредното въздействие на повърхностните и подпочвени води и антиобледенителните средства, използвани при зимната поддръжка на пътищата, са основата за осигуряване на транспортно–експлотационните качества и носимоспособността им. Основното предназначение на хидроизолациите е да предпазва конструктивните елементи на сградите и инженерните съоръжения от агресивното действие на водата.

 

При мостовите съоръжения, освен по подземните части на долното строене, е необходимо да бъде изпълнена хидроизолация и върху пътната плоча, тъй като тя е в най–голяма степен подложена на вредни въздействия. Налага се да бъде предотвратен контактът на бетонните повърхности с агресивните води. Изпълнението на допълнителни слоеве от хидроизолация се оказва от първостепенна важност за запазване на физико–механичните качества на конструктивните материали, а оттам и на експлоатационната годност на съоръженията.

 

 Най-често изпозлваният вид материал за изолация на мостови конструкции са Рулонни битумни хидроизолации. В близкото минало са се използвали рулонни битумни хидроизолации, които са изисквали специална защита при полагането на асфалтобетона. Съвременните хидроизолации, предназначени за мостови конструкции, не изискват такъв предпазен пласт. Това е възможно, благодарение на използването на полимер–модифициран битум. За модифицирането най-често се използват следните вещества: атактен полипропилен (APP), стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС). Използването на различни модификатори предполага постигането в различна степен на по-добри физико–механични свойства на хидроизолацията.
 
Повишената топлоустойчивост позволява този вид хидроизолации да бъдат използвани за обработка на вертикални и наклонени повърхности, без да омекват. Най-голямо приложение намират при необходимост от предпазване на равни, плоски повърхности, при високи летни температури, което в съчетание с възможността да бъдат изпълнявани без предпазен пласт, ги прави идеални за хидроизолация на мостове.