КАС КОМПЛЕКТ е компания специализирана в няколко основни направления

 • Монтаж на всички видове плоски покривни системи
 • Изграждане и ремонт на скатни покриви и конструкции
 • Хидроизолации на фундаменти,басейни и резервоари
 • Хидроизолации на мостове
 • Изграждане на топлоизолационни системи
 • Доставка и полагане на геотекстили,геокомпозити,зелени покриви.
 • Покривни отводнителни системи 
 • Отстраняване на течове чрез инжектиране в бетон


КАС КОМПЛЕКТ разполага с висококфалифициран екип от специалисти и необходимата материално-техническа обезпеченост за своята дейност.
Основната цел на компанията е устойчивост и конкурентно запазване на позициите си на българския пазар, чрез качествено изпълнение.
 При наличието на вече установен пазарен дял и позиции, по отношение строителството и ремонта на всички видове хидроизолации, ние разчитаме на вече създадени добри взаимоотношения с досегашните си партньори и изграденият търговски имидж, както и на възможността за създаване на нови партньорски връзки.


Целите, към които се стремим  са:

 • Покриване на българските и европейски норми за качество;
 • Даване на нови решения за изпълнение на покривни топло и хидроизолации, с цел покриване високите изисквания за такъв род съоръжения.
 • Да популяризира и утвърди услугите, свързани с изграждането и ремонта на покривни площи на вътрешния пазар;
 • Да ориентира фирмата към възможност за разширяване на основната й дейност.


 

“КАС КОМПЛЕКТ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-17592-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 10000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 10000,00 лв. (8500,00 лв. - европейско и 1500,00 лв. - национално съфинансиране). Проектът стартира на 14.09.2020 г. и е със срок за изпълнение 3 месеца.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.